Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat pro Českou Republiku (včetně kandidátů, přidělených pracovníků a zaměstnanců)

Společnost Trenkwalder a.s., se sídlem Heřmanická 1648/5, Ostrava, Slezská Ostrava, IČO: 25857011, (dále jen „Trenkwalder“), jako správce, dbá na ochranu dat a zavazuje se, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje jakožto subjektu osobních údajů v souladu s našimi Globálními principy pro ochranu dat a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a platnými a účinnými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobních údajů a nakládání s nimi.

Trenkwalder zpracovává Vaše osobní údaje podle potřeby za těmito účely:

(i) vytvoření a udržení pracovního nebo obdobného poměru s Vámi,
(ii) pro vyhodnocení Vaší vhodnosti pro pozici nebo úkol, abychom Vás mohli informovat o příslušných příležitostech, poskytnout Vám příležitost ke vzdělávání a služby při změně kariéry, k zajištění práce nebo úkolu,
(iii) pro naplnění našich hlavních dodavatelských vztahů, manažerských služeb v místě klienta, nebo outsourcingových dohod,
(iv) pro osobní rozvoj a za účelem výběru a ohodnocení,
(v) abychom vás mohli informovat o službách, které poskytujeme,
(vi) za účelem řízení obchodního rizika, vyřešení a obhájení žalob a nároků, vyhovění rozhodnutí soudu a ostatním povinnostem vyplývajícím z platné právní úpravy.

Trenkwalder zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie pouze v případě, že musí vyhovět legislativním požadavkům, a to se souhlasem subjektu osobních údajů nebo pokud to vyžaduje či povoluje zákon. Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci fyzické osoby, údaje o odsouzení za trestný čin, údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby.

Další specifické informace jsou užitečné, ale nejsou povinné. Tyto informace nám pomáhají pro efektivnější zpracování Vaší žádosti.

Vaše osobní údaje mohou být předány a zpracovány zástupci našeho klienta – BMW Vertriebs GmbH Salzburg a BMW Vertriebs GmbH, stejně tak partnerskými společnostmi BMW a obchodními zástupci v jednotlivých zemích.

Dále pak Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty našim klientům, ostatním společnostem v rámci Trenkwalder, přidruženým organizacím, subdodavatelům, obchodníkům nebo dodavatelům, kteří poskytují služby naším jménem, klientům – v případě, že hledáte zaměstnání, nebo společnosti, která se stane novým vlastníkem, pokud se Trenkwalder zapojí do procesu prodeje nebo převedení části nebo celé společnost, i a v případě, že jsou údaje vyžadovány, například soudním rozhodutím. Osobní údaje týkající se Vaší osoby mohou být poskytnuty mimo území ČR. V každém případě – společnost Trenkwalder přijala opatření, která zajistí, aby u všech předávaných informací byla dodržena přiměřená úroveň jejich ochrany.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem zejména tato práva garantovaná GDPR:

 1. Právo být informován o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo být ze strany správce informován o zpracování jeho osobních údajů, přičemž jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atp.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo od správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

 1. Právo na opravu

Má-li subjekt údajů za to, že správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se na něj obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů.

 1. Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,
 • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,
 • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,
 • byla splněna právní povinnost, pro kterou správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.
 1. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na správce s požadavkem, aby omezil zpracování.

 1. Právo vznést námitku

Subjekt údajů je za podmínek čl. 21 GDPR oprávněn kdykoli u správce vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce jeho osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Veškerá výše uvedená práva subjektu údajů může subjekt údajů uplatnit u správce prostřednictvím písemného podání.